Het unieke laagveengebied van Nationaal Park Weerribben-Wieden kenmerkt zich door grote wieden, weren, ribben, hooi- en rietlanden, moerassen en veenweides. Gezamenlijk maken zij het oude natuur- en cultuurlandschap van het Nationaal Park zo bijzonder.

Om de natuur te behouden en weerbaar te maken tegen de schadelijke invloeden van buitenaf zijn maatregelen nodig. De natuurgebieden De Weerribben en De Wieden genieten Europese bescherming en zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Dat betekent dat het onderdeel is van een netwerk van in Europa beschermde gebieden waarin bijzondere soorten en habitats voorkomen. De provincie maakt hiervoor een beheerplan en stelt inrichtingsplannen op voor nog te ontwikkelen natuur. De organisaties die de terreinen beheren voeren vervolgens deze plannen uit.

Maaien veenmosrietlanden

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken, samen met provincie Overijssel aan herstel van het dynamische laagveenlandschap, zodat de natuur robuuster en daardoor weerbaarder wordt én opdat mensen kunnen blijven genieten van deze bijzondere natuur. Dat doen ze niet alleen, ook boeren en rietsnijders die grond bezitten of pachten in het gebied dragen hun steentje bij.

De kwaliteit van het laagveenmoeras verbetert en er komt nieuw plantenleven bij, waar dieren van afhankelijk zijn. De maatregelen bestaan uit het graven van nieuwe petgaten, aanvullend zomermaaien en afvoeren van het maaisel uit de tweede maaironde, ontbossen drijftillen, graven van sloten en greppels, schrapen ten behoeve van veenmosrietland, herstel en ontwikkeling van blauwgrasland en uitbreiden galigaanmoeras.

Het doel is een robuuste laagveenmoeras dat de grote rijkdom aan zeldzame en bijzondere flora en fauna in stand houdt.

Wil je meer weten over het beheerplan voor Nationaal Park Weerribben-Wieden? Lees dan het beheerplan. Op 29 maart 2022 is het beheerplan door de provincie Overijssel met 6 jaar verlengd. Het aangescherpte beheerplan lees je hier.

Alles over Natuurmonumenten en De Wieden vind je hier.

Alles over Staatsbosbeheer en De Weerribben vind je hier.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Abonneer je op de nieuwsbrief!

Cookies helpen onze diensten te verlenen. Door van onze diensten gebruik te maken stem je in met ons gebruik van cookies. Meer informatie